Thứ sáu, 28/01/2022 - 22:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ SÁCH
 • Tăng Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán Phòng Giáo Dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   thanhhong@pgdkesach.edu.vn
 • Trần Vũ Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Chức Cán Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   tochuc@pgdkesach.edu.vn
 • Khưu Quân Bửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Theo dõi kinh phí sự nghiệp của các đơn vị
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
  • Email:
   khuuquanbuu@pgdkesach.edu.vn
 • Kha Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn Ngành GD
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm
  • Email:
   congdoan@pgdkesach.edu.vn