Thứ sáu, 27/05/2022 - 02:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử

THỦ TỤC KHI TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MỚI ĐẾN

Cơ quan ban hành Phòng
Số hồ sơ 02
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện <p><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><b><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">A. Đối với giáo viên, nhân viên xét tuyển mới:</span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">- Khi giáo viên, nhân viên mới tuyển dụng trình giấy giới thiệu hoặc quyết định phân công của cấp thẩm quyền, trường thực hiện các bước sau:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">+ Ký hợp đồng làm việc lần đầu <a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn//uploads/bogiaoduc/mau%20hop%20dong%20lam%20viec-%20lan%20dau2_45.doc">(theo mẫu)</a> . Thời hạn hợp đồng lần đầu: viên chức loại A<sub>0,</sub> A<sub>1</sub>: 12 tháng; viên chức loại B: 6 tháng; viên chức loại C: 3 tháng ( nộp 1 bản hợp đồng làm việc lần đầu về Phòng GD để lưu)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">+ Ra quyết định phân công người hướng dẫn tập sự ( hướng dẫn thử việc ) (người hướng dẫn phải</span></span><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;"> cùng ngạch hoặc ở ngạch trên có năng lực và kinh nghiệm về nghiệp vụ hướng dẫn người thử việc. Mỗi viên chức cùng ngạch chỉ hướng dẫn mỗi lần một người thử việc.</span></span></span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">.)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">+ Ra Quyết định phân công công tác cho GV-NV mới.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">+ Lưu trữ hồ sơ cá nhân theo quy định</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">- Khi GV-NV hết hạn hợp đồng làm việc lần đầu, tiến hành làm hồ sơ hết tập sự gởi về Phòng GD và ĐT, có 02 trường hợp:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><b><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">a. Đề nghị <span style="color:#333333;"> bổ nhiệm ngạch viên chức ( khi hoàn thành nhiệm vụ thử việc) gồm:</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><b><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">            -</span></span></span></b><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">Bản tự đánh giá kết quả giảng dạy – công tác trong thời gian thử việc ( <a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://uploads/Files/pub_dir/ban%20tu%20nhan%20xet%20giao%20vien%20tap%20su.doc"><span style="color:#ff0000;">theo mẫu</span> </a>);</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">            - Bản nhận xét kết quả thử việc của giáo viên hướng dẫn đối với giáo viên thử việc (<a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/modules.php?name=Files&amp;go=view_file&amp;lid=31"> </a><a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/modules.php?name=Files&amp;go=view_file&amp;lid=31"> </a><a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/modules.php?name=Files&amp;go=view_file&amp;lid=31"> </a><a style="color:#ff0000;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/modules.php?name=Files&amp;go=view_file&amp;lid=31"> </a><a style="color:#ff0000;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/modules.php?name=Files&amp;go=view_file&amp;lid=31">theo mẫu</a>);</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị và tổng hợp danh sách viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (<a style="color:#ff0000;text-decoration:none;" href="http://uploads/Files/pub_dir/DS%20BO%20NHIEM%20NGACH.xls">theo mẫu</a><span style="color:#ff0000;">)</span>;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">- Hợp đồng làm việc (<a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn//uploads/bogiaoduc/mau%20hop%20dong%20lam%20viec_529.doc"> <span style="color:#ff0000;">theo mẫu)</span></a>   ;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">            -  Bản sao Quyết định tuyển dụng viên chức; các văn bằng; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng).</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#333333;">            - Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên không quá 6 tháng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span> <b><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">b. Đề nghị</span></span></b><b><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;"> Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc:</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><b>       </b><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;">1. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;">a. Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;">b. Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;">        2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại khoản 1, mục này.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span lang="en-gb" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-gb"><span style="font-family:Arial;"><span style="color:#000000;">        3. Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì được đơn vị sự nghiệp sử dụng viên chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về nơi thường trú.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;">            <span style="color:#FF0000;">Trường hợp này vẫn làm bộ hồ sơ giống như phần a, nhưng người hướng dẫn thử việc phải nhận xét khách quan về người thử việc, báo cáo kết luận bằng văn bản cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng trên xem xét kết luận của người hướng dẫn thử việc, và các căn cứ khác về đánh giá cán bộ, giáo viên, sẽ làm tờ trình gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo, ghi rõ các sai phạm, và đề nghị cũng ghi rõ: chấm dứt hợp đồng làm việc, không bổ nhiệm ngạch với cán bộ, giáo viên đó.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;"><span style="font-family:Arial;"> CÁC CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom:3pt;text-align:justify;"> </p><p style="margin-bottom:3pt;text-align:justify;"> </p><p style="margin-bottom:3pt;text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;">Luật viên chức</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom:3pt;text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:11pt;">Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><b><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;"> Đối với giáo viên, nhân viên thuyên chuyển đến:</span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">Khi tiếp nhận GV – NV thuyên chuyển đến phải có:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Quyết định điều động của cơ quan thẩm quyền</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Giáo viên đến phải có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo qui định, trường giữ lại 01 bộ để lưu</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Ký hợp đồng làm việc</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Ra quyết định  phân công chuyên môn.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:13.3333px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span style="background-color:#ffffff;"><span><span><span style="font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial;">- Tiến hành làm các thủ tục lương ( dựa trên giấy thôi trả lương đơn vị cũ, công việc được giao,…)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành