Friday, 27/05/2022 - 04:47|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử

TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Cơ quan ban hành Phòng
Số hồ sơ 05
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện <p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">Trụ sở cơ quan:<b> </b>số 10<b>, </b>đường 3 tháng 2, ấp An Thành, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Bộ phận tiếp dân: Phòng Hành chánh – Tổ Chức</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Điện thoại: 0793876302</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Email: <a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="mailto:hanhchanh@pgdkesach.edu.vn">hanhchanh@pgdkesach.edu.vn</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Website:    </span></span></span><u><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;"><a style="color:#003c5e;text-decoration:none;" href="http://www.pgdkesach.edu.vn/">http://www.pgdkesach.edu.vn</a></span></span></span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">( Email, website chỉ giải quyết hướng dẫn các thủ tục hành chính, chưa thực hiện trả kết quả giải quyết ).</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><b><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#FF0000;">Tiếp nhận hồ sơ:</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Thời gian: tiếp nhận theo giờ hành chánh, từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu (riêng sáng thứ hai tiếp dân bắt đầu lúc 8 giờ 30).</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- Hình thức tiếp nhận:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">   + Trực tiếp tại bộ phận tiếp dân</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">   + Nhận qua đường bưu điện</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span>   <span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#3366ff;">+ Nhận hướng dẫn qua Email, website của Phòng Giáo dục và Đào tạo</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><b style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;color:rgb(0,0,0);"><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#FF0000;">Một số biểu mẫu qui định trên website:</span></span></span></b></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">Các biểu mẫu, đơn xin…, có lưu trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chia làm 2 loại:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- 01 dành cho người dân liên hệ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">- 01 dành cho giáo viên liên hệ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style:normal;"><span><span><span style="font-weight:normal;"><span style="letter-spacing:normal;"><span><span style="text-transform:none;"><span style="white-space:normal;"><span><span style="word-spacing:0px;"><span><span><span style="font-size:13pt;"><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="color:#0000FF;">( cách tải biểu mẫu: nhấp đúp chuột máy tính vào danh sách biểu mẫu sẽ có hướng dẫn tải tiếp tục).</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết <p>Trả hồ sơ qua các hình thức: Trực tiếp tại Phòng GD&amp;ĐT, qua Bưu điện bằng văn bản, hoặc hướng dẫn trực tiếp trên trang thông tin điện tử.</p>
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết hiệu lực 02/10/2017
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành